CAR CFR imprumuturi avantajoase   Plata online   ÎNSCRIERE ONLINE  CONTUL MEU   ÎMPRUMUT ONLINE   PLATA ONLINE IMPRUMUTURI ONLINE  Contul meu   Împrumut online   Înscriere online

Extras statut

EXTRAS DIN STATUTUTUL CASEI DE AJUTOR RECIPROC CFR

Art.1 (1) Asociaţia „Casa de Ajutor Reciproc CFR”, denumită prescurtat CAR CFR – este asociaţie fără scop patrimonial, organizată pe baza liberului consimţământ al membrilor, în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare reciproce a lor.

Art.2 (1) Durata de funcţionare a casei de ajutor reciproc este pe termen nedeterminat.
(2) Casa de ajutor reciproc foloseşte simbolul grafic propriu, aşa cum este înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci – OSIM.

Art.4 (1) Scopul casei de ajutor reciproc este întrajutorarea financiară a membrilor săi prin acordarea de împrumuturi și ajutoare cu caracter social, asigurând totodată și posibilități de economisire în siguranță prin fondurile sociale proprii, pentru a crea stabilitate și a atinge un potențial maxim de dezvoltare personală și familială. 

Art.14 (2) Obiectul de activitate al casei de ajutor reciproc îl constituie acordarea de împrumuturi cu dobândă membrilor săi, care se reîntoarce la fondul social al acestora, după deducerea cheltuielilor de funcţionare şi constituirea fondurilor statutare.

Dobândirea  calității de membru

Art.10 (1) Membri ai casei de ajutor reciproc pot fi salariaţi sau alte persoane fizice care obţin venituri de natură salarială sau alte venituri realizate în urma desfăşurării unor activităţi generatoare de valoare adăugată, în domeniul valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii, sau al prestării diverselor servicii fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase. Pot solicita calitatea de membru și persoanele care fac dovada obținerii unor venituri legale cu caracter permanent cum ar fi pensiile de urmaș obținute ca urmare a decesului unui membru, alte indemnizații, burse, alocații și venituri cu caracter legal.

(2) Membri ai casei de ajutor reciproc pot fi persoanele fizice majore cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute  la art.10 (1),

(3) Membrii care devin pensionari, pot activa în continuare, bucurându-se de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în statut, iar pensionarii, foşti salariaţi, care realizează venituri din pensii pot deveni membri  C.A.R.

(4) Membrii care devin șomeri, pot activa în continuare, bucurându-se de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în statut, iar șomerii, pot deveni membri C.A.R., dacă fac dovada realizării de venituri asimilate celor prevăzute la art. 10(1).

(5) Persoanei fizice care dorește să dobândească calitatea de membru i se pune la dispoziţie statutul propriu, după care va completa cererea de înscriere prin care se angajează să respecte în totalitate prevederile acestuia. Cererea de înscriere se aprobă în conformitate cu normele interne aprobate de consiliul director.

(6) Calitatea de membru se obţine după aprobarea cererii de înscriere și după achitarea aportului social şi depunerea fondului social în limitele stabilite, conform normelor interne privind fondul social.

(7) Membrii casei de ajutor reciproc pot fi scutiţi, la cerere, în cazuri bine justificate, de plata depunerilor la fondul social, fără pierderea calităţii de membru. Aprobarea scutirii se dă de către Consiliul director.

(8) Casa de ajutor reciproc nu poate fi organizată ca o entitate închisă cu un număr limitat de membri.

 Drepturile şi obligaţiile membrilor

Art.13 (1) Membrii casei de ajutor reciproc au următoarele drepturi:

 1. să participe la adunările generale (conferinţele reprezentanților) casei de ajutor reciproc, conform prevederilor statutare;
 2. să aleagă şi să fie aleşi în organele asociației, în conformitate cu prevederile statutare;
 3. să primească împrumuturi, în cuantumul şi condiţiile aprobate prin normele interne de consiliul director;
 4. să beneficieze de serviciile oferite de casa de ajutor reciproc;
 5. să beneficieze de ajutoarele sociale nerambursabile sau alte ajutoare cu caracter social, în conformitate cu normele interne aprobate de consiliul director
 6. să participe la repartizarea excedentului, în funcţie de modul de repartizare hotărât de consiliul director;
 7. să primească consiliere financiară din partea casei de ajutor reciproc;
 8. să participe la sesiunile de educație financiară oferite membrilor de casa de ajutor reciproc;
 9. să solicite, cu aprobarea consiliului director, restructurarea împrumuturilor, dacă se află în situaţie temporară de şomaj şi îşi menţin calitatea de membri, sau se află în imposibilitate temporară de plată a ratelor dovedită prin documentaţie solicitată de consiliul director;
 10. să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor casei de ajutor reciproc şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi a statutului acesteia;
 11. să primească, la cerere, un extras cu situaţia sa financiară, ca membru;
 12. să cesioneze total sau parţial fondul său social altui membru. În caz de deces, toate fondurile titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la giranţi sau moştenitorii legali, conform legii.

Art.14 Membrii casei de ajutor reciproc au următoarele obligaţii:

 1. să studieze prevederile statutului casei de ajutor reciproc, să achite contravaloarea aportului social şi să constituie fondul social minim;
 2. să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, hotărârile adunării generale (conferinţei reprezentanților) și ale consiliului director, cât și normele interne de funcţionare stabilite de consiliul director prin hotărâri proprii;
 3. să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor conferinţei;
 4. să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
 5. să depună lunar la fondul social o sumă în limita hotărâtă de consiliul director;
 6. să achite ratele, dobânzile şi orice alte costuri ce decurg din împrumuturile contractate în condiţiile stabilite prin contractele de împrumut;
 7. să contribuie la constituirea fondului de asistență socială în conformitate cu normele interne privind ajutoarele sociale.

 Organele casei de ajutor reciproc

Art.15 Organele casei de ajutor reciproc sunt:

 1. adunarea generală (conferinţa reprezentanților) membrilor;
 2. consiliul director;
 3. comisia de cenzori.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com